Języki obce

Nauczanie języków obcych w I LO

 • I Liceum Ogólnokształcące prowadzi naukę języków obcych w grupach międzyoddziałowych utworzonych na trzech poziomach (klasy I II i III)
 • Proponujemy naukę języków: angielskiego niemieckiego francuskiego rosyjskiego i włoskiego w zakresie rozszerzonym lub podstawowym
 • Każdy uczeń realizuje program jednego z języków w zakresie rozszerzonym
 • Na naukę języka obcego na poziomie podstawowym przeznaczono po 3 godziny tygodniowo w klasach I i II liczba godzin na naukę języka obcego na poziomie rozszerzonym wynosi od 4 do 6 godzin tygodniowo przez trzy lata
 • W momencie potwierdzenia woli podjęcia nauki w I LO uczeń deklaruje wybór języków
 • O przyznaniu języków decyduje komisja rekrutacyjna kierując się uzyskaną przez ucznia ilością punktów rekrutacyjnych i nadrzędną zasadą wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych iż jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum
 • O przydziale do grup języka angielskiego i niemieckiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym decyduje test kompetencyjny przeprowadzany na początku roku szkolnego
 • Dokonując oceny postępów w nauce języków obcych nauczyciele uwzględniają poziom umiejętności początkowych; informację o poziomie indywidualnej sprawności językowej w zestawieniu z wynikami danego rocznika uczniowie otrzymują w formie punktów procentowych uzyskanych w ramach corocznego testu realizującego założenia programu „Dojrzewający owoc”
 • Uczeń który chce zmienić przydział języków lub grupy składa podanie do dyrektora szkoły z tym że podania o zmianę grupy w klasie I można składać dopiero pod koniec I semestru; decyzję o zmianie podejmuje dyrektor kierując się możliwościami organizacyjnymi i po konsultacji z nauczycielami języków
 • Reorganizacja grup następuje na początku klasy III – podstawą zmian są wewnętrzne deklaracje maturalne dotyczące planowanego przez maturzystów poziomu egzaminu maturalnego z języka obcego
 • Jako szkoła partnerska Republiki Federalnej Niemiec prowadzimy międzynarodowy program nauki języka niemieckiego Das Deutsche Sprachdiplom kończący się egzaminem państwowym. Przygotowania do tego egzaminu wspiera nauczyciel niemiecki kierowany przez Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Centralny Wydział Szkolnictwa Zagranicznego)
 • We współpracy z Karl – Liebknecht – Gymnasium z Frankfurtu nad Odrą realizujemy program „Kopernikus” wspierany finansowo w postaci stypendium fundowanego przez F.C.Flick Stiftung polegający na indywidualnej trwającej pół roku wymianie uczniów realizujących obowiązek nauki w szkole partnerskiej
 • W przypadku utworzenia się grupy uczniów klas I zainteresowanych nauką języka francuskiego na poziomie rozszerzonym szkoła dysponuje kadrą mającą uprawnienia do prowadzenia międzynarodowego programu nauczania języka francuskiego DELF
 • Naukę języków wspierają regularne coroczne wymiany grup uczniowskich ze szkołami: Bilborough College Nottingham (Anglia) Magnus Abergsgymnasiet Trollhattan (Szwecja) Stadtisches Gymnasium I Frankfurt Oder oraz Kooperative Gesamtschule Rastede (Niemcy) udział w projekcie „Jugend debattiert international” i symulacjach obrad ONZ